گواهینامه‌ها و تشویق‌ها

یادمان کنفرانس

سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی


پروانه فنی مهندسی

از وزارت صنعت، معدن و تجارت


کسب نمایندگی

از شرکت چینی

در زمینه تجهیزات مجهز به سیستم حفاظت آندیک


شرکت ذوب و روی بافق

گواهی حسن انجام کار


شرکت ذوب واحیای روی قشم

گواهی حسن انجام کار


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گواهی حسن انجام کار


شرکت شهر صنعتی عراق

گواهی حسن انجام کار


شرکت ذوب و روی بافق

گواهی حسن انجام کار